fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет сайта napravimi.site (съответно  www.napravimi.site). Тези условия обвързват всички потребители. С избиране на/кликване върху  отметката „Прочетох и съм съгласен с общите условия, описани тук: Общи условия„ , (ако такава отметка съществува) потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на napravimi.site (съответно  www.napravimi.site), съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Услугите, които се намират на интернет страницата на napravimi.site (съответно  www.napravimi.site) не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  услугите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ си запазва правото да направи отказ на съответната услуга. В случай, че е направен превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от услугата или чрез заместваща услуга.
5. Договорният език при използването на сайта napravimi.site (съответно  www.napravimi.site) е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове БЕЗ ДДС (съгласно чл. 43, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица).

II. ОТКАЗ ОТ УСЛУГА И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря гаранционно в предвидените от закона случаи и срокове.

III. ЦЕНИ

6. Цените, посочени на сайта napravimi.site (съответно  www.napravimi.site) са с ориентировъчен характер, тъй като съществуват различни клиентски изисквания при различните клиенти. Дори няколко различни клиента да поръчат един вид/тип пакет или услуга, цената подлежи на предоговаряне.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

7. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и  да поръчва обявените услуги  на Интернет сайта  napravimi.site (съответно  www.napravimi.site)

8. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
9. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола (ако има такива), както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

10. Потребителят е длъжен да заплати цената на услугата си според обявеният начин, ако такъв бъде описан в допълнително споразумение между него и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от napravimi.site (съответно  www.napravimi.site) услуги;
•    да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез napravimi.site (съответно  www.napravimi.site) в нарушение на закона, настоящите Общи условия,
Добрите нрави или Интернет етиката;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на napravimi.site (съответно  www.napravimi.site)
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта napravimi.site (съответно  www.napravimi.site).
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез napravimi.site (съответно  www.napravimi.site).
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  след получаване на плащането и извършване на съоветната услуга НЕ се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената от него услуга, ако става въпрос за Абонаментна услуга, която се плаща годишно, такива са: Single, Multi, Shop (точно под секция "Абонаменти").

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани след тяхното съгласие с Политиката ни за поверителност .

18. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес napravimisait@gmail.com.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги.
Всички цели, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или когато спедиторска фирма ги поиска във връзка с изпълнението на поръчката и доставянето на поръчаната от клиента/потребителя стока или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

23 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

24. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата napravimi.site (съответно  www.napravimi.site) на своя компютър, смартфон, телефон и всякакви други устройства.

25. Под “Поръчка” се разбира избраните услуги и заплащането им от клиента/потребителя.

26. Интернет сайта napravimi.site (съответно  www.napravimi.site) е собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.
В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно българското законодателство.

 

cordego agency logo
envelopephone-handset